Στόχοι του προγράμματος

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι, να υποστηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να εγκαταστήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης φιλικό προς το περιβάλλον. Σαν εργαλείο εισαγάγετε η πρόσφατα αναπτυγμένη ΙΤ-εφαρμογή, με την ονομασία E-KUH. Το λογισμικό ακολουθεί μια διεργασιοκεντρική προσέγγιση για την αναγνώριση και τη μείωση των επιβαρύνσεων στο περιβάλλον. Εκτός από θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο μάρκετινγκ, μπορεί, επίσης, να επιτευχθεί μείωση του κόστους και βελτίωση στα πλαίσια της διαχείρισης της ποιότητας. Συγχρόνως, το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα της διαπίστωσης του περιβαλλοντικού επιπέδου της επιχείρησης και υποστηρίζει την πιστοποίηση κατά EMAS και/ή ISO 14001.  

Haendedruck

Στα πλαίσια του έργου, πρέπει να αποδειχθεί ότι το εργαλείο αυτό:

-

- μπορεί να πραγματοποιείται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να υλοποιείται μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση.

 
-

- μπορεί να προσαρμόζεται και σε άλλες χώρες, καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις διαφορετικού τύπου και στυλ.

-
- είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την απόκτηση του ευρωπαϊκού άνθους (EU-Flower – Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό σύμβολο) στην κατηγορία του Τουρισμού. Αυτό περιλαμβάνει, βέβαια, μια συνεχή βελτίωση του ΙΤ-εργαλείου.
 

In Για να επιτευχθεί αυτός ο κύριος στόχος του προγράμματος, πρέπει επίσης να επιτευχθούν οι παρακάτω ενδιάμεσοι στόχοι:order to achieve this main goal, the following milestones must be achieved:

 
-
- διαθεσιμότητα του λογισμικού σε πέντε γλώσσες (Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά).  
-
- Εφαρμοσιμότητα του ΙΤ εργαλείου για τους παρακάτω τύπους τουριστικών επιχειρήσεων: ξενοδοχεία, εστιατόρια, κάμπινγκ, ξενώνες, ξενώνες νεότητας.  
-
- Επίδειξη και διάδοση του εργαλείου μέσω σεμιναρίων σε Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία.  
-
- Επαλήθευση τουλάχιστον πέντε ξενοδοχείων κατά EMAS με την εφαρμογή E-KUH.
-
- Επεξεργασία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε πέντε γλώσσες για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση ποιότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις.